Privacy verklaring

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

Ons privacybeleid

Schipper & Zn. Electrotechniek bv, gevestigd aan Langeweg 14, 3244 BH Nieuwe Tonge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schipperelectro.nl
Langeweg 14
3244 BH Nieuwe Tonge
0187-651777

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schipper & Zn. Electrotechniek bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@schipperelectro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schipper & Zn. Electrotechniek bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schipper & Zn. Electrotechniek bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schipper & Zn. Electrotechniek bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schipper & Zn. Electrotechniek bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schipper & Zn. Electrotechniek bv verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schipper & Zn. Electrotechniek bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Schipper & Zn. Electrotechniek bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze cookies worden ingesteld wanneer u een online formulier invult, u aanmeld of interactie heeft met de site door iets te doen dat verder gaat dan te klikken op eenvoudige links.
Wij gebruiken ook een aantal niet-essentiële cookies om bezoekers anoniem te volgen of uw ervaring van de site te verbeteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schipper & Zn. Electrotechniek bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar receptie@schipperelectro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schipper & Zn. Electrotechniek bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schipper & Zn. Electrotechniek bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze receptie of via receptie@schipperelectro.nl.